Καλωσήλθατε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές» στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών, σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας και εφαρμογών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  1. Η εκπαίδευση, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ,) στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται στα ευρύτερα πεδία της Βιολογικής Τεχνολογίας όπως η Ανοσοβιολογία, η Βιοχημεία, η Γενετική, η Δομική Βιολογία, η Εξελικτική Βιολογία, η Εφαρμοσμένη Γενετική, η Μικροβιολογία, η Νευροβιολογία, η Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση, η Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων, η Φυσιολογία Φυτών και η Συστημική Βιολογία,
  2. Η δημιουργία στελεχών με άρτια εκπαίδευση και ευρεία γνώση του επιστημονικού πεδίου, ώστε να ενδυναμώσει την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Π.Μ.Σ,
  3. Η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
  4. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες προκλήσεις της Επιστήμης, έτσι ώστε να εφοδιάζει τους Μ.Φ. με γνώσεις και ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν φορείς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν σχέση με την υγεία, την εκπαίδευση, τη διατροφή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Συνοπτικές πληροφορίες:
  • Στο ΠΜΣ «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές» η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης
  • Tο Π.Μ.Σ. δεν έχει τέλη φοίτησης
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές».
  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) της ηµεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.